Atgyfeirio at Gymorth Lles

Disgrifiad: Mae atgyfeirio at gymorth lles yn derm ambarél a ddefnyddir i ddisgrifio’r broses o atgyfeirio unigolion at sefydliad sy’n cynnig cymorth ar les cymdeithasol a chymorth cyfreithiol ac ariannol. Gall atgyfeirio at gymorth lles helpu unigolion i fynd i’r afael â materion a allai gael effaith uniongyrchol ar eu hiechyd corfforol, eu llesiant ac ansawdd eu bywyd. Ymysg yr enghreifftiau o wasanaethau a gweithgaredau atgyfeirio at gymorth lles mae rheoli dyledion, adrodd am achosion o dorri safonau tai, osgoi digartrefedd, cyflogaeth neu addysg/hyfforddiant, mynediad at ofal iechyd ac ymgysylltu ag ymyriadau gan y gwasanaethau cymdeithasol. Gellir targedu cyngor ar les cymdeithasol, cyfreithiol ac ariannol i gefnogi grwpiau penodol, fel unigolion sy’n dioddef yn sgil y defnydd problematig o gyffuriau neu alcohol, neu bobl ifanc sy’n profi anfantais gymdeithasol. Efallai y bydd gwasanaethau cyngor yn cael eu darparu ar y cyd â gwasanaethau iechyd, neu gallant fod yn annibynnol arnynt.

Termau Amgen:

Termau Cysylltiedig: Asedau cymunedol, Sefydliadau’r Sector Cymunedol a Gwirfoddol, atgyfeirio, atgyfeirio at addysg, atgyfeirio at lyfrau, atgyfeirio at ymarfer corff, atgyfeirio creadigol, atgyfeirio glas, atgyfeirio gwyrdd, caffis cymdeithasol, cyfeirio a chyfeirio gweithredol, gwasanaethau statudol, hybiau cymorth cymunedol, llesiant, llwybr presgripsiynu cymdeithasol, ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol, ymyriadau’n seiliedig ar natur

filed under: