Beth yw Presgripsiynu Cymdeithasol?

Mae presgripsiynu cymdeithasol yn fath o gymorth sy'n helpu i gysylltu pobl â chefnogaeth gymunedol i reoli eu hiechyd a'u llesiant yn well. Gall helpu pobl mewn sawl ffordd a rhoi mwy o reolaeth iddynt dros eu hamgylchiadau.

Gall bresgripsiynu cymdeithasol helpu gyda llawer o bethau, fel unigrwydd, gweithgarwch corfforol, problemau cyfreithiol a chyllid. Efallai y bydd person yn cael ei atgyfeirio at ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol gan rywun fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol (fel meddyg teulu) neu weithiwr cymunedol, neu efallai y byddant yn penderfynu ar eu pen eu hunain i gysylltu â'r ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol.

Gall yr ymarferydd presgripsiynu cymdeithasol sgwrsio â nhw i'w helpu i adnabod eu hanghenion anfeddygol a chael mynediad at gymorth lleol. Efallai y byddant hefyd yn eu cefnogi drwy fynychu'r gweithgarwch cymdeithasol wedi’i atgyfeirio. Er gwaethaf defnyddio'r term 'presgripsiynu', nid yw presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru yn golygu bod rhywun yn dweud wrth rywun beth ddylent ei wneud. Mae'n ymwneud yn fwy â chefnogi rhywun i adnabod meysydd o'u bywyd a'u llesiant y maent am eu gwella.

Pam fod angen rhestr termau arnom?

One problem with social prescribing is that it has a lot of confusing language. To make it even more confusing, some of the aspects of social prescribing use different terms to describe the same thing! ​

This can make it hard for the people who work in social prescribing to communicate with each other. It also makes it hard for them to communicate with members of the public. This can prevent people from using social prescribing. After all, if you can’t understand what something is, you might be less likely to give it a go. 

​For this reason, we’ve made a glossary of social prescribing terms to make it easier to understand.​​

Beth yw rhestr termau?

Gallwch feddwl amdano fel geiriadur ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol. Mae'r rhestr termau yn deillio o lawer o ymchwil. Yn yr ymchwil hon, gwnaethom adnabod cannoedd o dermau a ddefnyddir o fewn presgripsiynu cymdeithasol. I gael gwybod mwy, ewch i’r dudalen ‘Creu'r Rhestr Termau’. O'r termau hyn i gyd rydym wedi llunio rhestr o 36 term sy'n disgrifio'r agweddau pwysicaf ar bresgripsiynu cymdeithasol.

Efallai eich bod eisoes wedi clywed am rai o'r termau yn y rhestr hon ac wedi meddwl ‘tybed beth maen nhw'n ei olygu’. Mae termau eraill yn fwy tebygol o gael eu defnyddio gan y rhai sy'n gweithio ym maes presgripsiynu cymdeithasol yn unig. Cynhyrchodd WSSPR ac Iechyd Cyhoeddus Cymru y rhestr termau a anelir at y rhai sy'n gweithio mewn, neu gyda phresgripsiynu cymdeithasol. Rydym wedi cynhyrchu gwahanol fersiynau o'r rhestr termau i sicrhau bod hynny'n hygyrch i weithwyr proffesiynol a'r cyhoedd. Gallwch ddod o hyd i'r rhain ar y wefan hon drwy newid rhwng y moddau darllen (proffesiynol/y cyhoedd) ac ieithoedd (Cymraeg/Saesneg) gan ddefnyddio'r tab ar frig y dudalen. Neu gallwch eu lawrlwytho fel PDF.