Telerau ac Amodau

DARLLENWCH Y TELERAU AC AMODAU HYN YN OFALUS CYN DEFNYDDIO'R WEFAN HON

Pwy ydym ni a sut i gysylltu â ni

Mae ein gwefan https://splossary.wales yn wefan a weithredir gan Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR). I gysylltu â ni, e-bostiwch wsspr@southwales.ac.uk.

Trwy ddefnyddio ein gwefan rydych yn derbyn y telerau hyn

Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnydd hyn a'ch bod yn cytuno i gydymffurfio â nhw.

Os nad ydych yn cytuno â'r telerau hyn, ni ddylech ddefnyddio ein gwefan.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu copi o'r telerau hyn er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

Mae telerau eraill a allai fod yn berthnasol i chi

Mae'r telerau defnydd hyn yn cyfeirio at y telerau ychwanegol canlynol, sydd hefyd yn berthnasol i'ch defnydd o'n gwefan:

Preifatrwydd

 • Sylwadau: Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y wefan rydym yn casglu'r data a ddangosir o fewn y ffurflen sylwadau, a hefyd cyfeiriad IP yr ymwelydd a llinyn defnyddiwr-asiant y porwr i helpu i ganfod sbam. Gall llinyn dienw a grëwyd o'ch cyfeiriad e-bost (a elwir hefyd yn glwyd) gael ei ddarparu i wasanaeth Gravatar i weld a ydych chi'n ei ddefnyddio. Mae polisi preifatrwydd gwasanaeth Gravatar ar gael yma: https://automattic.com/privacy/. Ar ôl i'ch sylw gael ei gymeradwyo, mae eich llun proffil yn weladwy i'r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylw.
 • Cynnwys wedi'i fewnosod o wefannau eraill: Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi'i fewnosod (e.e. fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys sydd wedi'i fewnosod o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un modd â phe bai'r ymwelydd wedi ymweld â'r wefan arall.

  Gall y gwefannau hyn gasglu data amdanoch chi, defnyddio cwcis, mewnosod olrhain trydydd parti ychwanegol, a monitro'ch rhyngweithiad â'r cynnwys sydd wedi'i fewnosod, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithiad â'r cynnwys sydd wedi'i fewnosod os oes gennych gyfrif a'ch bod wedi mewngofnodi i'r wefan honno.
 • Gyda phwy rydym yn rhannu eich data: Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda thrydydd partïon. Os ydych yn gofyn i ailosod cyfrinair, bydd eich cyfeiriad IP yn cael ei gynnwys yn yr e-bost ailosod.
 • Pa mor hir yr ydym yn cadw eich data: Os byddwch yn gadael sylw, cedwir y sylw a'i fetadata am gyfnod amhenodol. Mae hyn er mwyn i ni allu adnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig yn hytrach na'u dal mewn ciw cymedroli.

  Ar gyfer defnyddwyr sy'n cofrestru ar ein gwefan (os o gwbl), rydym hefyd yn storio'r wybodaeth bersonol y maent yn eu darparu yn eu proffil defnyddwyr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu neu ddileu eu gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (heblaw, ni allant newid eu henw defnyddiwr). Gall gweinyddwyr y wefan hefyd weld a golygu'r wybodaeth honno.
 • Pa hawliau sydd gennych dros eich data: Os oes gennych gyfrif ar y wefan hon, neu os ydych wedi gadael sylwadau, gallwch ofyn am ffeil wedi’i hallgludo gyda’r data personol sydd gennym amdanoch, gan gynnwys unrhyw ddata rydych wedi'i roi i ni. Gallwch hefyd ofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata y mae'n rhaid i ni ei gadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.
 • Where your data is sent: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
 • Sut y byddwn yn defnyddio'ch data: bydd y data a gesglir drwy’r wefan hon yn cael ei ddefnyddio i lywio iteriadau o'r rhestr termau yn y dyfodol. Bydd yr holl ddata yn cael ei anonymeiddio cyn ei archwilio. Gellir rhannu'r data wedi'i anonymeiddio fel allbynnau ymchwil.
 • Efallai y byddwn yn anfon e-bost atoch yn achlysurol i ofyn am adborth ar gynnwys a defnyddioldeb y wefan a/neu roi gwybod i chi am ddigwyddiadau cymdeithasol a allai fod yn berthnasol.

Cwcis

 • Os byddwch yn gadael sylw ar ein gwefan, gallwch optio i mewn i arbed eich enw, cyfeiriad e-bost a gwefan mewn cwcis. Mae'r rhain er mwyn eich cyfleustra fel nad oes rhaid i chi lenwi eich manylion eto pan fyddwch yn gadael sylw arall. Bydd y cwcis hyn yn para am flwyddyn.
 • Os byddwch yn ymweld â'n tudalen mewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro i benderfynu a yw'ch porwr yn derbyn cwcis. Nid yw'r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac mae'n cael ei waredu pan fyddwch chi'n cau eich porwr.
 • Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn sefydlu sawl cwci i arbed eich gwybodaeth mewngofnodi a'ch dewisiadau dangosydd sgrin. Mae cwcis mewngofnodi yn para am ddau ddiwrnod, ac mae cwcis opsiynau sgrin yn para am flwyddyn. Os dewiswch "Cofiwch Fi", bydd eich mewngofnodiad yn para am bythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o'ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi yn cael eu dileu.

Gallwn wneud newidiadau i'r telerau hyn

Rydym yn diwygio'r termau hyn o bryd i'w gilydd. Bob tro y byddwch yn dymuno defnyddio ein gwefan, gwiriwch y telerau hyn i sicrhau eich bod yn deall y telerau sy'n berthnasol bryd hynny.

Gallwn wneud newidiadau i'n gwefan

Gallwn ddiweddaru a newid ein gwefan o bryd i'w gilydd.

Gallwn atal neu dynnu ein gwefan yn ôl

Mae ein gwefan ar gael yn rhad ac am ddim.

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, nac unrhyw gynnwys arni, bob amser ar gael neu'n ddi-dor. Gallwn atal neu dynnu'n ôl neu gyfyngu ar argaeledd ein holl wefan neu unrhyw ran o'n gwefan am resymau busnes a gweithredol. Byddwn yn ceisio rhoi rhybudd rhesymol i chi o unrhyw ataliad neu dynnu'n ôl.

Rydych hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pawb sy'n cyrchu ein gwefan trwy eich cysylltiad rhyngrwyd yn ymwybodol o'r telerau defnyddio hyn a thelerau ac amodau cymwys eraill, a'u bod yn cydymffurfio â nhw.

Dylech gadw manylion eich cyfrif yn ddiogel

Os byddwch yn dewis cod adnabod defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth fel rhan o'n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin gwybodaeth o'r fath yn gyfrinachol. Ni ddylech ei ddatgelu i unrhyw drydydd parti.

Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw god neu gyfrinair adnabod defnyddiwr, p'un a ddewiswyd gennych chi neu dyrannwyd gennym ni, ar unrhyw adeg, os ydych yn ein barn resymol wedi methu â chydymffurfio ag unrhyw un o ddarpariaethau'r telerau defnydd hyn.

Os ydych chi'n gwybod neu'n amau bod unrhyw un heblaw amdanoch chi eich hun yn gwybod eich cod adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith drwy wsspr@southwales.ac.uk.

Sut y gallwch ddefnyddio deunydd ar ein gwefan

Ni yw perchennog neu trwyddedai pob hawl eiddo deallusol ar ein gwefan, ac yn y deunydd a gyhoeddir arno. Mae'r gweithiau hyn wedi'u diogelu gan gyfreithiau a chytundebau hawlfraint ledled y byd. Cedwir yr holl hawliau hyn.

Gallwch argraffu, copïo a lawrlwytho darnau o unrhyw dudalen(nau) o'n gwefan at eich defnydd personol a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at gynnwys a bostiwyd ar ein gwefan.

Rhaid i chi beidio ag addasu copïau papur neu ddigidol o unrhyw ddeunyddiau rydych chi wedi'u hargraffu neu eu lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac ni ddylech ddefnyddio unrhyw ddarluniau, ffotograffau, fideo neu ddilyniannau sain nac unrhyw raffeg ar wahân i unrhyw destun cysylltiedig.

Rhaid cydnabod ein statws (ac unrhyw gyfranwyr a nodwyd) fel awduron y cynnwys ar ein gwefan bob amser (ac eithrio pan fydd y cynnwys yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr).

Ni ddylech ddefnyddio unrhyw ran o'r cynnwys ar ein gwefan at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni na'n trwyddedwyr.

Os ydych yn argraffu, copïo, lawrlwytho, rhannu neu ail-bostio unrhyw ran o'n gwefan yn groes i'r telerau defnydd hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben ar unwaith a bydd yn rhaid i chi, os dewiswn ni, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau o'r deunyddiau rydych chi wedi'u gwneud.

Defnydd Derbyniol – Defnydd Gwaharddedig

Ni allwch ddefnyddio ein gwefan:

 • Mewn unrhyw ffordd sy'n torri unrhyw gyfraith neu reoliad lleol, cenedlaethol neu ryngwladol berthnasol.
 • Mewn unrhyw ffordd sy'n anghyfreithlon neu'n dwyllodrus neu sydd ag unrhyw bwrpas neu effaith anghyfreithlon neu dwyllodrus.
 • I drosglwyddo, neu beri anfon unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo anawdurdodedig neu na ofynnwyd amdanynt, neu unrhyw fath arall o ymbiliad tebyg (sbam).
 • I drosglwyddo, yn ymwybodol, unrhyw ddata, anfon neu lanlwytho unrhyw ddeunydd sy'n cynnwys firysau, feirysau Ceffyl Pren Troea, mwydod, bomiau amser, cofnodwyr trawiadau bysellau, ysbïwedd, meddalwedd hysbysebu neu unrhyw raglenni niweidiol eraill neu god cyfrifiadurol tebyg a gynlluniwyd i effeithio'n andwyol ar weithrediad unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadurol.

Rydych hefyd yn cytuno:

 • I beidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copïo neu ailwerthu unrhyw ran o'n gwefan yn groes i'r telerau defnydd gwefan hyn.
 • I beidio â chael mynediad heb awdurdod, ymyrryd â, difrodi neu darfu ar:
  • unrhyw ran o'n gwefan;
  • unrhyw offer neu rwydwaith y mae ein gwefan yn cael ei storio arno;
  • unrhyw feddalwedd a ddefnyddir wrth ddarparu ein gwefan; neu
  • unrhyw offer neu rwydwaith neu feddalwedd sy'n eiddo i neu a ddefnyddir gan unrhyw drydydd parti.

Dim cloddio testun neu ddata, na thynnu data oddi ar y we

Ni ddylech gynnal, hwyluso, awdurdodi na chaniatáu unrhyw gloddio testun neu ddata neu dynnu data oddi ar y we mewn perthynas â'n gwefan nac unrhyw wasanaethau a ddarperir trwy, neu mewn perthynas â'n gwefan. Mae hyn yn cynnwys defnyddio (neu ganiatáu, awdurdodi neu geisio defnyddio):

 • Unrhyw "robot", "bot", "pry copyn", "crafwr" neu ddyfais awtomataidd arall, rhaglen, offeryn, algorithm, cod, proses neu fethodoleg awtomatig arall i gael mynediad, caffael, copïo, monitro neu ailgyhoeddi unrhyw ran o'r wefan neu unrhyw ddata, cynnwys, gwybodaeth neu wasanaethau a gyrchir trwy'r un peth.
 • Unrhyw dechneg ddadansoddol awtomataidd sydd â'r nod o ddadansoddi testun a data ar ffurf ddigidol i gynhyrchu gwybodaeth sy'n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i batrymau, tueddiadau a chydberthyniadau.

Dylid trin y darpariaethau yn y cymal hwn yn gadwedigaeth ddatganedig o’n hawliau yn hyn o beth, gan gynnwys at ddibenion Erthygl 4(3) o Gyfarwyddeb Hawlfraint Ddigidol ((UE) 2019/790).

Ni fydd y cymal hwn yn gymwys i'r graddau (ond dim ond i'r graddau hynny) ni allwn eithrio na chyfyngu ar weithgarwch cloddio testun neu ddata neu dynnu data oddi ar y we trwy gontract o dan y deddfau sy'n berthnasol i ni.

Peidiwch â dibynnu ar wybodaeth ar y wefan hon

Mae'r cynnwys ar ein gwefan yn cael ei ddarparu ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddo fod yn gyngor y dylech ddibynnu arno. Mae'n rhaid i chi gael cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn cymryd, neu ymatal rhag unrhyw gamau gweithredu ar sail y cynnwys ar ein gwefan.

Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i ddiweddaru'r wybodaeth ar ein gwefan, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau, warantïau na gwarantau, p'un a ydynt yn ddatganedig neu'n oblygedig, bod y cynnwys ar ein gwefan yn gywir, yn gyflawn nac yn gyfredol.

Nid ydym yn gyfrifol am wefannau rydym yn cysylltu â nhw

Pan fydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn ar gyfer eich gwybodaeth yn unig. Ni ddylid dehongli dolenni o'r fath fel cymeradwyaeth gennym ni o'r gwefannau neu'r wybodaeth gysylltiedig hynny y gallech eu cael ganddynt.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau neu'r adnoddau hynny.

Sut i gwyno neu adrodd am gynnwys

Os hoffech gwyno am unrhyw gynnwys, cysylltwch â ni drwy https://splossary.wales/contact-us/.

Ein cyfrifoldeb am golled neu ddifrod a ddioddefir gennych chi

P'un a ydych chi'n ddefnyddiwr neu'n ddefnyddiwr busnes::

 • Nid ydym yn eithrio nac yn cyfyngu mewn unrhyw ffordd ein hatebolrwydd i chi lle byddai'n anghyfreithlon gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod neu esgeulustod ein gweithwyr, asiantau neu isgontractwyr ac am dwyll neu gamliwio twyllodrus.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr busnes::

 • Rydym yn eithrio'r holl amodau, gwarantau, sylwadau neu delerau goblygedig eraill a allai fod yn berthnasol i'n gwefan neu unrhyw gynnwys arni.
 • Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod, boed hynny mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os yw'n rhagweladwy, sy'n codi o dan neu mewn cysylltiad â:
  • defnyddio neu anallu i ddefnyddio ein gwefan; neu
  • defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys a ddangosir ar ein gwefan.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr defnyddiwr::

 • Sylwch mai dim ond ar gyfer defnydd domestig a phreifat y byddwn yn darparu ein gwefan. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio ein gwefan at unrhyw ddibenion masnachol neu fusnes, ac nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb i chi am golli elw, colli busnes, ymyrryd â busnes, neu golli cyfle busnes.

Nid ydym yn gyfrifol am firysau ac ni ddylech eu cyflwyno

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan yn ddiogel neu heb fygiau neu firysau.

Chi sy'n gyfrifol am ffurfweddu'ch technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a'ch platfform i gael mynediad i'n gwefan. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd diogelu firysau eich hun.

Rhaid i chi beidio â chamddefnyddio ein gwefan trwy gyflwyno firysau, ffeiliau cuddliw (trojans), mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnolegol niweidiol. Rhaid i chi beidio â cheisio cael mynediad heb awdurdod i'n gwefan, y gweinydd y mae ein gwefan yn cael ei storio arno nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'n gwefan. Ni ddylech ymosod ar ein gwefan trwy ymosodiad atal gwasanaeth neu ymosodiad atal gwasanaeth dosbarthedig. Drwy fynd yn groes i’r ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni trosedd o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw doriad o'r fath i'r awdurdodau gorfodi'r gyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithredu â'r awdurdodau hynny drwy ddatgelu pwy ydych chi iddynt. Os bydd toriad o'r fath, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben ar unwaith.

Rheolau ynghylch cysylltu â'n gwefan

Gallwch ddarparu dolenni sy’n cysylltu â'n tudalen hafan, ar yr amod eich bod yn gwneud hynny mewn ffordd sy'n deg a chyfreithiol ac nad yw'n niweidio ein henw da nac yn manteisio arno.

Rhaid i chi beidio â chysylltu yn y fath fodd ag awgrymu unrhyw fath o gysylltiad, cymeradwyaeth neu ardystiad ar ein rhan lle nad yw’n bodoli.

Rhaid i chi beidio â sefydlu dolen i'n gwefan mewn unrhyw wefan nad yw'n eiddo i chi.

Ni ddylid fframio ein gwefan ar unrhyw wefan arall, ac ni chewch ddarparu dolen i unrhyw ran o'n gwefan ac eithrio'r dudalen hafan.

Rydym yn cadw'r hawl i dynnu caniatâd cysylltu yn ôl heb rybudd.

Rhaid i'r wefan yr ydych yn cysylltu ynddi gydymffurfio ym mhob ffordd â'r safonau cynnwys a nodir yn ein Polisi Defnydd Derbyniol.

Os hoffech ddarparu dolen neu wneud unrhyw ddefnydd o gynnwys ar ein gwefan ac eithrio'r hyn a nodir uchod, cysylltwch â wsspr@southwales.ac.uk.

Deddfau pa wlad sy'n berthnasol i unrhyw anghydfodau?

Os ydych chi'n ddefnyddiwr, nodwch fod y telerau defnydd hyn, eu pwnc a'u ffurfiad, yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr. Rydych chi ac mae’r ddau ohonom yn cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth unigryw ac eithrio os ydych chi'n byw yng Ngogledd Iwerddon y gallwch hefyd ddwyn achos yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych chi'n byw yn yr Alban, gallwch hefyd ddwyn achos yn yr Alban.

Os ydych chi'n fusnes, mae'r telerau defnydd hyn, eu pwnc a'u ffurfiad (ac unrhyw anghydfodau neu honiadau nad ydynt yn gytundebol) yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr. Rydym ni’n dau yn cytuno i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.